هنگام ارسال مقاله به مجله، کاربرگ تعهد و تعارض منافع نویسندگان پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله ارسال شود. پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه مشاوره مدرسه از نرم‌افزار همسان‌یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانندجو الزامی است. این نشریه تابع قوانین بین‌المللی Cope در خصوص سرقت ادبی است و با متخلفان بر اساس قوانین بین‌المللی برخورد می‌کند.

 

 • کشور محل چاپ: ایران
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • شروع انتشار: تابستان 1400
 • شاپای الکترونیکی و چاپی: در دست اقدام
 • درصد پذیرش مقالات: 40% 
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی و خلاصه مبسوط انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: مشاوره مدرسه
 • نوع مجله: نشریه علمی
 • مقالات قابل بررسی: علمی پژوهشی
 • هزینه داوری و انتشار مقاله: رایگان    
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه شده: بلی
 • نوع داوری: داوری تخصصی به صورت بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر 15 روز
 • زمان داوری: حداقل 6 هفته
 • ایمیل مجله: jsc@uma.ac.ir
 • دسترسی آزاد از: civilica.com, scholar.google.com, academia.edu, linkedin.com
شماره جاری: دوره 2، شماره 1، خرداد 1401 

ابر واژگان