دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی نقش مولفه های کالبدی محیط در ارتقا خلاقیت کودکان (نمونه موردی مهد کودک های شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

مهناز طالبی؛ سودا مامنی


بررسی نقش مداخله روان درمانگری پویشی کوتاه مدت بر مثبت نگری دختران متقاضی جراحی زیبایی شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

فرانک علاف اصغری؛ عماد یوسفی