اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رضایی شریف

دکتری تخصصی مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

rezaeisharifuma.ac.ir

سردبیر

دکتر حسین قمری

دکتری تخصصی مشاوره استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

h_ghamariuma.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی شیخ الاسلامی

روان‌شناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

sheykholeslamiuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین قمری

دکتری تخصصی مشاوره استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

h_ghamariuma.ac.ir

دکتر نادر حاجلو

دکتری تخصصی روان‌شناسی استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

hajloo53uma.ac.ir

دکتر جواد مصرآبادی

دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/mesrabadi/fa
mesrabadiyahoo.com
0000-0001-7717-2298

دکتر شهرام واحدی

روان‌شناسی تربیتی استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

vahedi117yahoo.com

دکتر منصور بیرامی

روان‌شناسی تربیتی دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

dr.bayramiyahoo.com

دکتر روح الله مهدیون

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

rmahdiuongmail.com

دکتر علی رضایی شریف

دکتری تخصصی مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

rezaeisharifuma.ac.ir

دکتر علی شیخ الاسلامی

روان‌شناسی تربیتی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

sheykholeslamiuma.ac.ir