کلیدواژه‌ها = سوادهیجانی
اثربخشی بازی درمانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پرخاشگر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-19

10.22098/jsc.2022.11025.1046

مهلقا جهانی زنگیر؛ فرشته پورمحسنی کلوری؛ سیف الله آقاجانی