بررسی نقش مولفه های کالبدی محیط در ارتقا خلاقیت کودکان (نمونه موردی مهد کودک های شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه آموزشی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه آموزشی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرم و مولفه‌های کمی، کیفی مرتبط با آن در جهت ارتقاء قوه خلاقیت کودکان انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که در روندی توصیفی – استنباطی با استفاده از آزمون‌های مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را مربیان مهدکودک‌های اردبیل(۴۷۵ مربی) که در سال تحصیلی (98ـ99) در مهد کودک‌های شهر اردبیل مشغول یه کار بوده، تشکیل داده‌اند. حجم نمونه طبق جدول مورگان شامل ۲۱۴ نفر بوده که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته، و جهت تحلیل داده ها نیز از آزمون رگرسیون و نرم افزار spss ورژن ۲۰ استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، فرم و مولفه‌های بصری وابسته با آن (حجم و فرم مناسب، ارتباط با طبیعت، سازماندهی و چیدمان عناصر، توجه به جهت‌گیری فرم، تعادل بین فضاهای رنگی و فرم‌های معمارانه، زمینه بصری محیط اطراف، موقعیت فرم و شرایط تابش نور و تعادل بصری) منجر به ارتقاء خلاقیت گردید که از میان این مولفه‌ها، نحوه سازماندهی و چیدمان عناصر بیشترین تأثیر و تعادل بصری کمترین تأثیر را بر ارتقاء خلاقیت کودکان نشان داد.

کلیدواژه‌ها