اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رضایی شریف

دکتری تخصصی مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

rezaeisharifuma.ac.ir

سردبیر

دکتر حسین قمری

دکتری تخصصی مشاوره استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

h_ghamariuma.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی شیخ الاسلامی

روان‌شناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

sheykholeslamiuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین قمری

دکتری تخصصی مشاوره استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

h_ghamariuma.ac.ir

دکتر نادر حاجلو

دکتری تخصصی روان‌شناسی استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

hajloo53uma.ac.ir

دکتر جواد مصرآبادی

دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/mesrabadi/fa
mesrabadiyahoo.com
0000-0001-7717-2298

دکتر شهرام واحدی

روان‌شناسی تربیتی استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

vahedi117yahoo.com

دکتر منصور بیرامی

روان‌شناسی تربیتی دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

dr.bayramiyahoo.com

دکتر روح الله مهدیون

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

rmahdiuongmail.com

دکتر علی رضایی شریف

دکتری تخصصی مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

rezaeisharifuma.ac.ir

دکتر علی شیخ الاسلامی

روان‌شناسی تربیتی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

sheykholeslamiuma.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا خادمی آستانه

علوم تربیتی و مشاوره ی مدرسه کارشناسی ارشد مشاوره ی مدرسه،دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی

zahrakhademi209gmail.com
09147552775
0000-0001-8660-0493

صفحه آرا

محمد علی رضائی شریف

دانشگاه محقق اردبیلی

tadvin2020gmail.com

زهرا خادمی آستانه

علوم تربیتی و مشاوره ی مدرسه ارشد مشاوره ی مدرسه،دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

zahrakhademi209gmail.com
0000-0001-8660-0493

ویراستار انگلیسی

دکتر منصور امینی

زبان انگلیسی هیات علمی دانشگاه خارجی

m-aminisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رامین حبیبی کلیبر

دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

habibikaleybargmail.com