بررسی نقش مداخله روان درمانگری پویشی کوتاه مدت بر مثبت نگری دختران متقاضی جراحی زیبایی شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ؛دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد علوم تحقیقات؛ مرکز آموزش بین الملل قشم

2 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش مداخله روان درمانگری پویشی کوتاه مدت بر مثبت نگری دختران متقاضی جراحی زیبایی شهر اردبیل بود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دخترانی بود که در سال 1400 به مراکز زیبایی شهر اردبیل مراجعه نموده بودند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش را 30 دختر متقاضی جراحی زیبایی تشکیل می داد که در فروردین و اردیبهشت سال 1400 به مراکز جراحی زیبایی شهر اردبیل مراجعه نموده و بصورت نمونه گیری در دسترس از بین کلیه دختران مراجعه کننده به مراکز جراحی زیبایی اردبیل انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره (گروه کنترل15 نفر و گروه آزمایش 15 نفر) گمارده شدند. جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه استاندارد مثبت نگری ایرانیان (خدایاری فرد ، 1393)، انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده های بهدست آمده از طریق نرمافزار SPSS در دو بخش توصیفی شامل (جداول و نمودار اطلاعات جمعیت شناختی) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مداخله روان درمانگری پویشی کوتاه مدت بر مثبت نگری و ابعاد آن (رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با دیگران،رابطه با طبیعت) در دختران متقاضی جراحی زیبایی شهر اردبیل موثر می باشد (P>/05).

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 16 خرداد 1401