دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی نقش مداخله روان درمانگری پویشی کوتاه مدت بر مثبت نگری دختران متقاضی جراحی زیبایی شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22098/jsc.2022.1646

فرانک علاف اصغری؛ عماد یوسفی