نقش گرایش به بوروکراسی سازمانی معلمان و رهبری اخلاقی مدیران در سلامت سازمانی مدرسه ( مدل یابی معادلات ساختاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش نقش گرایش به بوروکراسی سازمانی معلمان و رهبری اخلاقی مدیران در سلامت سازمانی مدرسه (مدل یابی معادلات ساختاری) بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری، معلمان ابتدایی شهرستان ماکو بودند که تعداد 245 نفر از آن ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های بوروکراسی سازمانی هال(1961)، رهبری اخلاقی مدیران براون و همکاران( 2005) و سلامت سازمانی مدارس هوی و فیلدمن (1996) استفاده شد. در این پژوهش از نرم افزار های SPSS-23 و Amos-23 برای تحلیل داده ها و تبیین مدل و همچنین روایی سازه پرسشنامه ها استفاده شد و ضریب پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 75/0، 86/0، 88/0 محاسبه شد. یافته‌های پژوهش نشان داد همبستگی بالایی بین متغیرها و مولفه هایشان وجود دارد و بوروکراسی سازمانی‎و رهبری اخلاقی توانایی پیش بینی سلامت سازمانی مدارس را دارند(001/0< P). مدل معادلات ساختاری نیز از تاثیر مستقیم بوروکراسی سازمانی و رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی مدارس به ترتیب با ضرایب تاثیر 49/0 و 96/0 حمایت کرد.

کلیدواژه‌ها