راهنمای نویسندگان

رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 • در قالب گزارش یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی جدید تدوین شود.
 • چکیده ­ی مقاله حداکثر در 150 کلمه و در یک پاراگراف به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود(چکیده فارسی در ابتدای مقاله و چکیده لاتین در انتهای مقاله آورده شود).
 • واژه­ های کلیدی(3 تا 6 واژه) در پایان چکیده ­های فارسی و انگلیسی ذکر شود.
 • اصل مقاله شامل مقدمه(بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه­ ی پژوهش، اهداف، سؤالات و یا فرضیه­ های پژوهش)، روش(جامعه‌ی آماری، اندازه ­ی نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار پژوهش، نحوه‌ی اجرا و روش پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها)، نتایج(جداول، نمودارها و نتایج حاصل از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی حداکثر 5 جدول)، بحث و نتیجه ­گیری(بحث روی نتایج پژوهش و مقایسه با نتایج قبلی و تبیین یافته­ ها، بیان محدودیت­ ها و پیشنهادها) و منابع باشد.
 • منابع مورد استفاده به ترتیب الفبایی نام خانوادگی براساس ضوابط APA در پایان مقاله به‌صورت زیر تنظیم شود:
 1. منابع مورد استفاده فارسی در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام‌خانوادگی نگارنده مرتب شوند. در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی ترجمه می شوند عبارت (Persian) نوشته شود (پس علاوه بر منابع لاتین و منابع فارسی، ترجمه شده ی منابع فارسی نیز در انتهای مقاله آورده شود).

  کتاب(تألیف): نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان(سال انتشار). عنوان. نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.
 2. کتاب(ترجمه): نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان(سال انتشار به لاتین). عنوان. نام و نام‌خانوادگی مترجم(سال انتشار)، نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.
 3. مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان(سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، دوره، شماره، صفحه.
 4. گزارش تحقیق یا پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان(سال انتشار). عنوان(پایان‌نامه­های کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری یا گزارش تحقیق). نام سازمان یا دانشگاه.
 5. سمینار یا کنفرانس: نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان(سال انتشار). عنوان مقاله. نام سمینار یا کنگره، محل برگزاری، صفحه.
 6. در متن مقاله هرجا که لازم است نام خانوادگی مؤلف و سال انتشار در داخل پرانتز نوشته شده و در مورد اصطلاح و اسامی لاتین، معادل خارجی آن در پاورقی ذکر شود.
 • مجله در ویرایش، اصلاح و هم­آهنگ سازی اصطلاح علمی و یا تغییرهای ضروری مقاله آزاد است.
 • مجله در قبول یا رد مقالات دریافت شده آزاد است.
 • مسئولیت درستی هر مقاله به عهده­ی نویسنده(گان) خواهد بود.
 • مقاله ­ی ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشری ه­ای عیناً ‌چاپ شده باشد.
 • ارسال تعهدنامه‌ی کتبی از طرف نویسنده‌ی مسئول مبنی بر عدم ارائه‌ی مقاله به مجلات دیگر الزامی است.
 • عنوان مقاله و نام نویسنده(گان) به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه­ی علمی، محل کار، نشانی کامل، تلفن، آدرس پست الکترونیکی در صفحه­ ای مجزا از متن اصلی نوشته شود.
 • مقاله ­ی تایپ شده در محیط(word XP – 2003) با قلم زر 14 و حداکثر در 10 صفحه‌ی(20 سطری)  با حاشیه‌ی 5/2 و فاصله‌ی خطوط 2/1باشد.
 • کاربرگ تعهد نویسندگان.docx
 • به هنگام پذیرش مقاله‌، چکیده‌ای بلند در حد 1200-1000 واژه‌، از مقاله ی ارزشمندتان استخراج و به همراه فایل نهایی مقاله به مجله ارسال بفرمایید.

  به ساختار چیکده بلند در ادامه اشاره شده است:

  عنوان مقاله نام نویسندگان آدرس نهایی نویسندگان در ابتدا و در ادامه مقدمه: 250 واژه، روش مطالعه: 250 واژه، یافته ها : جداول و تصاویر مهم همراه با توضیحات در حد 250 واژه و در آخر نتیجه گیری: 250 واژه می باشد.