رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و نگرش مذهبی والدین با مواجهه کودک با خشونت خانگی در شهر کابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و نگرش مذهبی والدین در مواجهه کودک با خشونت خانگی در شهر کابل است. جامعه آماری پژوهش شامل 275736 دانش آموز دوره ابتدایی شهر کابل بود که از این جامعه بر اساس جدول مورگان- کرجسی نمونهای شامل 384 دانشآموز و والدین آنها از 13 مدرسه به روش خوشه‌ای انتخاب شدند و والدین دانش آموزان با استفاده از مقیاس‌های وضعیت اجتماعی اقتصادی قدرت‌نما ، نگرش مذهبی خدایاری‌فرد و همکاران و مواجهه کودک با خشونت خانگی ادلسون و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی و نگرش مذهبی والدین با خشونت خانگی وجود دارد و متغیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی نقشی مثبت در پیش‌بینی خشونت خانگی علیه کودک دارد. همچنین متغیر نگرش مذهبی والدین نقشی منفی در پیش‌بینی خشونت خانگی علیه کودک داشته است. یافته‌های پژوهش حاضر ضرورت شناسایی نقش پایگاه اقتصادی-اجتماعی و نگرش مذهبی والدین را در مواجهه کودک با خشونت خانگی را نشان می‌دهد، بدین معنا که با ارتقا پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده خشونت علیه کودک افزایش و با افزایش نگرش مذهبی والدین میزان خشونت خانگی علیه کودک کاهش می‌یابد. ازجمله پیشنهاداتی که می‌توان در این زمینه مطرح کرد، شناسایی این کودکان از طریق آموزش و پرورش و استفاده از مددکاران اجتماعی، آگاه‌سازی والدین و معلمان درباره اثرات خشونت بر کودکان و آموزش مهارت‌های زندگی و خودمحافظتی به کودکان در معرض خطر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها