رابطة ذهن‌آگاهی، سبک‌های حل مسئله و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر پایه دهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه جعفری، رفسنجان، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه جعفری، رفسنجان، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه پونا، پونا، هندوستان.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش پیش رو بررسی رابطة ذهن‌آگاهی، سبک‌های حل مسئله و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر پایه دهم بود.
روش: روش پژوهش پیش‌رو توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری آن شامل تمامی دانش‌آموزان پسر پایه دهم بودند که از این تعداد 240 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه ذهن‌آگاهی پنج وجهی (FFMQ)، پرسشنامه سبک‌های حل مسئله (PSSQ) و مقیاس خودکارآمدی (GSES) استفاده شد. نمره معدل سال گذشته دانش آموزان به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین متغیر ذهن آگاهی، خودکارآمدی و مولفه‌های سازنده سبک‌های حل مسئله با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین مولفه‌های غیرسازنده سبک‌های حل مسئله با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد(01/0 P

کلیدواژه‌ها