اثربخشی درمان فراشناختی بر نشخوار فکری، تحمل ابهام و ادراک از نگرانی در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز اسلام آبادغرب، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان فراشناختی بر نشخوارفکری، تحمل ابهام و ادراک از نگرانی در دانش‏آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه ‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه در سال 1400 بود، که با روش نمونه‏گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به شیوه انتصاب تصادفی در دو گروه مساوی 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. داده‏ها با کمک پرسشنامه نشخوار فکری نولن-هوکسما و مارو (1991)، پرسشنامه تحمل ابهام مک‏لین (2009)، پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیای مایر و همکاران (1990) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان لاجرکا و لوپز (1998) گردآوری شد. برای تحلیل آماری علاوه بر آمار توصیفی و آزمون پیش‏فرض‏های آمار پارامتریک از تحلیل کواریانس چندمتغیره با نرم‏افزار آماری SPSS نسخه 26 استفاده شد. یافته‏ها: نتایج نشان داد که درمان فراشناختی در مرحله پس‏آزمون بر بهبود نمره نشخوار فکری، تحمل ابهام و ادراک نگرانی در آزمودنی‏های گروه آزمایش اثربخشی داشته است اما نمرات متغیرهای وابسته پژوهش در افراد گروه کنترل تغییر محسوسی را نشان نداد (05/0<P). نتیجه‏گیری: با توجه به مؤثر بودن درمان فراشناختی، درنظر گرفتن این نوع درمان به‏عنوان بخشی از برنامه درمانی در راستای بهبود وضعیت سلامت روانی می‏تواند سودمند باشد و مورد توجه مشاوران و روانشناسان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها