مقایسه مکانیزم های دفاعی، اختلال در تنظیم هیجان و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانشجویان با علائم وسواس احتکار و اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این مطالعه‌، مقایسه مکانیزم های دفاعی، اختلال در تنظیم هیجان و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانشجویان با علائم وسواس احتکار و اضطراب اجتماعی می‌باشد‌..
روش : روش پژوهش علی- مقایسه ای و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به تعداد 120 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی – مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتار ذخیره ای نسخه بازنگری شده (SI-R)، مقیاس اضطراب اجتماعی جرابک، پرسشنامه سبک های دفاعی ‌(DSQ-40 )، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS)، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری بعد از توصیف داده ها برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس چند متغیره (MONOVA) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد به غیر از سبک دفاعی رشد یافته، سبک دفاعی رشد نایافته و نوروتیک در دانشجویان با علائم اضطراب اجتماعی بیشتر از دانشجویان با علائم وسواس احتکار می باشد و همچنین در مولفه های اختلال در تنظیم هیجان به غیر از بعد دشواری در کنترل تکانه سایر ابعاد در دانشجویان با علائم اضطراب اجتماعی بیشتر از دانشجویان با علائم وسواس احتکار می باشد در نهایت ابعاد عدم تحمل بلاتکلیفی به غیر از ناتوانی در انجام عمل بقیه ابعاد در دانشجویان با علائم اضطراب اجتماعی بیشتر از دانشجویان با علائم وسواس احتکار می‌باشد.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از بالا بودن متغیرهای مورد مطالعه در دانشجویان با علائم اضطراب اجتماعی نسبت به دانشجویان با علائم وسواس احتکار بوده و نیازمند برنامه های به منظور بهبود این متغیرها می باشد

کلیدواژه‌ها