بررسی نقش سبک های اسنادی در نگرش نسبت به یادگیری آنلاین با میانجی گری اضطراب کرونا در دانشجویان دانشگاه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، یزد.ایران

2 بخش علوم تربییتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک های اسنادی در نگرش نسبت به یادگیری آنلاین با میانجی‌گری اضطراب کرونا در دانشجویان دانشگاه یزد بود.
روش: پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی بود . نمونه، شامل280 نفر، از بین تمام دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی سال تحصیلی 1400-1399 و به روش داوطلبانه بود. جمع آوری داده ها با پرسشنامه‌های سبک اسنادی سلیگمن و همکاران(1983)، نگرش به یادگیری آنلاین عبیداله، خان و خان(2017) و اضطراب کرونا علی پور و همکاران (1398)انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش همبستگی ومدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار24 AMOS انجام شد.
یافته‌ها : اسناد مثبت به صورت مستقیم، مثبت و معنی‌دار نگرش به یادگیری آنلاین را پیش بینی می‌کند(26/0=β). اسناد منفی به صورت معکوس، منفی و معنی دار نگرش به یادگیری آنلاین(55/0-=β) و نیز به صورت مستقیم و مثبت و معنی دار اضطراب کرونا را پیش بینی می‌کند( 79/0=β). در نهایت نتایج نشان داد اضطراب کرونا نمی‌تواند میانجی باشد.
نتیجه گیری: به طورکلی نتایج نشان داد که افراد با سبک اسنادی مثبت به یادگیری آنلاین نگرش مثبت‌تری داشته و افراد دارای سبک اسنادی منفی نگرش منفی‌تری داشته اند و همچنین افراد دارای سبک اسناد منفی اضطراب کرونا را بیشتر تجربه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها