تعیین سهم مولفه‌های حمایت اجتماعی و خودکنترلی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره مدرسه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

4 کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

اهداف: مدیران مدارس با خواسته‌های جدید، تصمیمات پیچیده‌تر و مسئولیت‌های اضافی بیش از هر زمان دیگری مواجه هستند. روز آن‌ها معمولاً با عملکردهای مختلف مدیریتی مانند تهیه منابع، مدیریت نظم فراگیرنده، حل تعارضات با والدین و برخورد با بحران‌های غیرمنتظره معلم و فراگیر پر می‌شود. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین سهم مولفه‌های حمایت اجتماعی و خودکنترلی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی انجام شد.

مواد و روشها: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها در گروه تحقیقات توصیفی_همبستگی و برحسب دامنه کار در گروه تحقیقات کمی بود . جامعه آماری پژوهش را تعداد 250 نفر از مدیران و معاونان مدارس آموزش و پرورش اشترینان در سال تحصیلی99_98 تشکیل می‌دهد که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 86 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ( سهمیه‌ای) به‌‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (1991) ، خودکنترلی تانجی (2004) ، فرسودگی شغلی مسلش (1981) استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده با بهره‌گیری از آزمون‌های توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار21 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان ‌داد که بین حمایت اجتماعی (حمایت اطلاعاتی،حماایت شبکه اجتماعی،حمایت عزت نفس،حمایت وسیله) و خود کنترلی(خودکنترلی اولیه ،خودکنترلی منع کننده) با ضرایب همبستگی به ترتیب 624/0-،678/0-،540/0-،587/0-و 673/0-،709/0- با فرسودگی شغلی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به این مسئله ارائه آموزش‌ها و ایجاد سیستم‌های حمایتی و آموزش خودکنترلی مدیران مدارس ابتدایی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها