نقش مسئولیت‌پذیری و هوش هیجانی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.(

10.22098/jsc.2022.10025.1022

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مسولیت‌پذیری و هوش هیجانی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود.
روش: روش پژوهش پیش‌رو توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری آن شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بودند که از این تعداد 250 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای مبتنی بر جدول مورگان انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌های پیشرفت تحصیلی از معدل دو ترم تحصیلی دانش-آموزان، سیاهه سنجش مسئولیت‌پذیری گاف و مقیاس استاندارد هوش هیجانی شات استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین متغیر مسئولیت‌پذیری و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 P<).
نتیجه‌گیری: بنابراین با افزایش مسئولیت‌پذیری و هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می‌یابد. از این‌رو سبک‌های فرزندپروری سالم جهت افزایش مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان آینده و آموزش برنامه‌ریزی درسی متناسب با دوره نوجوانی، در جهت کمک به افزایش مسئولیت‌پذیری از طرف مشاوران مدرسه از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به آموزش‌پذیری هوش هیجانی، دوره‌های آموزشی آموزشگاهی در این زمینه می‌تواند علاوه بر افزایش خود کنترلی و روابط سالم بین فردی، منجر به افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان گردد.

کلیدواژه‌ها