موضوع: آزمایش مدل رابطه مهارتهای تحصیلی با عملکردتحصیلی با مینجیگری اهمال‌کاری تحصیلی و غیبت از مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم استان ایلام.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی ارشد شیمی تجزیه

10.22098/jsc.2023.10938.1045

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آزمایش مدل رابطه مهارت‌های تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهمال‌کاری تحصیلی و غبت از مدرسه ،در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم استان ایلام است. این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم مقطع متوسطه استان ایلام است. نمونه تحقیق شامل 625 نفر است که با روش خوشه ای انتخاب شده‌اند. داده‎ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های مهارت تحصیلی رجایی(1382) و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(1984)، جمع‌آوری شد و برای غیبت از مدرسه ، تعداد روزهای غیبت دانش‌آموز از مدرسه و برای عملکردتحصیلی معدل پایان نیم سال اول سال تحصیلی1401-1400محاسبه گردید. برای محاسبه نتایج از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. شاخص‌های مدل نشان داد که مدل برازنده داده‌هاست. نتایج نشان داد که بین مهارت تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی و غیبت از مدرسه رابطه مستقیم معنی دار منفی و بین مهارت تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم معنی دار و مثبتی وجود دارد.همچنین بین اهمال‌کاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی و غیبت از مدرسه با عملکرد تحصیلی، رابطه مستقیم معنی دار و منفی، و بین اهمال‌کاری تحصیلی با غیبت از مدرسه رابطه مستقیم معنی دار و مثبت وجود دارد. روابط غیر مستقیم نشان داد که مهارت تحصیلی از طریق اهمال‌کاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معنی داری دارد و این رابطه از طریق غیبت از مدرسه نیز برقرار است. همچنین نتایج تحلیل چندگانه نشان داد بین مهارت تحصیلی با عملکرد تحصیلی از طریق اهمال‌کاری تحصیلی و غیبت از مدرسه رابطه چندگانه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها