بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری با عشق به یادگیری: نقش میانجی خوش‏بینی تحصیلی در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی ، کرج، ایران

3 دکترای مدیریت آموزشی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22098/jsc.2023.10448.1031

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری با عشق به یادگیری با نقش میانجی خوش‏بینی تحصیلی دانش‏آموزان انجام گرفت. روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‏آموزان مقطع دوم متوسطه شهر کرج بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 331 نفر عنوان به نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری، خوش‏بینی تحصیلی و عشق به یادگیری استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ادراک از محیط یادگیری بر خوش‏بینی تحصیلی اثر مستقیم دارد، خوش‏بینی تحصیلی بر عشق به یادگیری اثر مستقیم دارد و ادراک از محیط یادگیری از طریق خوش‏بینی تحصیلی بر عشق به یادگیری اثر غیر مستقیم دارد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که ادراک از محیط یادگیری و خوش‏بینی تحصیلی از متغیرهای مهم و مرتبط با عشق به یادگیری است. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که ادراک از محیط یادگیری و خوش‏بینی تحصیلی از متغیرهای مهم و مرتبط با عشق به یادگیری است.

کلیدواژه‌ها