بررسی ارتباط هوش هیجانی و عزت نفس با رضایت شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد ابهر رشته علوم تربیتی

2 ابهر

10.22098/jsc.2023.12147.1074

چکیده

مقدمه :این پژوهش با هدف"بررسی ارتباط هوش هیجانی و عزت نفس با رضایت شغلی معلمان مشاور مدارس راهنمایی استان زنجان "انجام گرفت؛ روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل کلیه‌ی معلمان مشاور استان زنجان در سال 1401 که برابر با 203 نفر بوده‌اند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 132 نفر انتخاب شد، اما در فرایند تحقیق از این تعداد فقط 100 نفر مشارکت (رضایت) داشتند که همین تعداد به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.

مواد و روش ها:این مطالعه توصیفی در سال 1401 در مدارس راهنمایی استان زنجان انجام شد .ابزار گرداوری داده‌ها سه پرسشنامه هوش عاطفی ،عزت نفس و رضایت شغلی بود. برای تجزیه‌وتحلیل و آنالیز داده‌ها از آزمون pls استفاده شد.

یافته ها : نتایج و یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد بین هوش هیجانی و رضایت شغلی همچنین بین عزت نفس و رضایت شغلی معلمان مشاور در مدارس راهنمایی استان زنجان رابطه وجود دارد.

نتیجه گیری : با توجه به نتایج این مطالعه وقتی افراد در شغل خود احساس رضایت نمی کنند، عزت نفس آنها می‌تواند در نتیجه آسیب ببیند. زمانی که افراد در محل کار احساس رضایت می‌کنند، می‌توانند از آنچه از آنها خواسته می‌شود فراتر بروند، که به احساس اعتماد به نفس بیشتری کمک می‌کند.همچنین کارکنان با هوش هیجانی بالا می‌توانند جنبه های مثبت احساسات مورد نیاز را در محل کار متوجه شوند و احساسات خود را کنترل کنند و به افزایش رضایت شغلی کمک کند.

کلیدواژه‌ها