اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رضایی شریف

دکتری تخصصی مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=616&url_title=Ali-Rezaei-Sharif&mod=scv&rewrite_url=1&mod=scv
rezaeisharifuma.ac.ir
0000-0003-3502-8575

h-index: 10  

 

https://scholar.google.com/citations?user=q4mYNjUAAAAJ&hl=en