اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر نادر حاجلو

دکتری تخصصی روان‌شناسی استاد تمام گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=326
hajloo53uma.ac.ir
0000-0002-2935-7455

h-index: 4