اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور بیرامی

روان‌شناسی تربیتی استاد تمام گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mansour
dr.bayramiyahoo.com
0000-0002-5015-2585


https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C&oq=