اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر علی شیخ الاسلامی

روان‌شناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=961&mod=scv&slc_lang=fa
sheykholeslamiuma.ac.ir
0000-0001-6127-2614

h-index: 6