اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رضایی شریف

دکتری تخصصی مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=616&url_title=Ali-Rezaei-Sharif&mod=scv&rewrite_url=1&mod=scv
rezaeisharifuma.ac.ir
0000-0003-3502-8575

h-index: 10  

 

https://scholar.google.com/citations?user=q4mYNjUAAAAJ&hl=en

سردبیر

دکتر نادر حاجلو

روان شناسی/روان شناسی عمومی و روان شناسی بالینی استاد تمام گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=326
hajloo53uma.ac.ir
0000-0002-2935-7455

h-index: 4  

https://scholar.google.co.in/citations?hl=en&user=oZ8Ws0IAAAAJ

مدیر داخلی

دکتر علی شیخ الاسلامی

روان‌شناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=961&mod=scv&slc_lang=fa
sheykholeslamiuma.ac.ir
0000-0001-6127-2614

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

دکتر نادر حاجلو

دکتری تخصصی روان‌شناسی استاد تمام گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=326
hajloo53uma.ac.ir
0000-0002-2935-7455

h-index: 4  

دکتر جواد مصرآبادی

دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی استاد تمام گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/mesrabadi/fa
mesrabadiyahoo.com
0000-0001-7717-2298

دکتر منصور بیرامی

روان‌شناسی تربیتی استاد تمام گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mansour
dr.bayramiyahoo.com
0000-0002-5015-2585


https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C&oq=

دکتر روح اله مهدیون

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1263
rmahdiuongmail.com
0000-0003-0402-4192

h-index: 3  

دکتر علی رضایی شریف

دکتری تخصصی مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=616&url_title=Ali-Rezaei-Sharif&mod=scv&rewrite_url=1&mod=scv
rezaeisharifuma.ac.ir
0000-0003-3502-8575

h-index: 10  

دکتر علی شیخ الاسلامی

روان‌شناسی تربیتی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=961&mod=scv&slc_lang=fa
sheykholeslamiuma.ac.ir
0000-0001-6127-2614

h-index: 6  

دکتر عیسی برقی

علوم تربیتی و روان شناسی دانشیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1082
isabarquyahoo.com
0000000279026398

دکتر رامین حبیبی کلیبر

دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی استاد تمام گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1107
habibikaleybargmail.com
0000-0001-5338-0367

ویراستار انگلیسی

دکتر منصور امینی

زبان انگلیسی هیات علمی دانشگاه خارجی

mansourusm.my
0000-0003-2149-4604

h-index: 12  

https://scholar.google.com/citations?user=CdHFKG8AAAAJ&hl=en

ویراستار ادبی

دکتر رحیم رابط

مشاوره دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

rahimrabetuma.ac.ir
4828-7381-0001-0009

کارشناس نشریه

زهرا خادمی آستانه

علوم تربیتی و مشاوره ی مدرسه کارشناسی ارشد مشاوره ی مدرسه،دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی

zahrakhademi209gmail.com
0000-0001-8660-0493

صفحه آرا

محمد علی رضائی شریف

دانشگاه محقق اردبیلی

tadvin2020gmail.com

زهرا خادمی آستانه

علوم تربیتی و مشاوره ی مدرسه ارشد مشاوره ی مدرسه،دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

zahrakhademi209gmail.com
0000-0001-8660-0493