اعضای هیات تحریریه

ویراستار انگلیسی

دکتر منصور امینی

زبان انگلیسی هیات علمی دانشگاه خارجی

mansourusm.my
0000-0003-2149-4604

h-index: 12  

https://scholar.google.com/citations?user=CdHFKG8AAAAJ&hl=en