اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر رامین حبیبی کلیبر

دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی استاد تمام گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1107
habibikaleybargmail.com
0000-0001-5338-0367