اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر نادر حاجلو

روان شناسی/روان شناسی عمومی و روان شناسی بالینی استاد تمام گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=326
hajloo53uma.ac.ir
0000-0002-2935-7455

h-index: 4  

https://scholar.google.co.in/citations?hl=en&user=oZ8Ws0IAAAAJ