اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر عیسی برقی

علوم تربیتی و روان شناسی دانشیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1082
isabarquyahoo.com
0000000279026398