کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعیین سهم مولفه‌های حمایت اجتماعی و خودکنترلی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-18

10.22098/jsc.2022.11497.1056

امیرمحمد خاکی گودرزی؛ رضا شیبانی فر؛ حمید محمدی؛ خاطره معصومی