بررسی نقش میانجیگر خودتنظیمی تحصیلی در تأثیر سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان متوسطۀ دوم شهرستان اردبیل ناحیۀ 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره‌ خانواده‌، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی‌، اردبیل‌، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل‌، اردبیل‌، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه چمران اهواز‌، اهواز‌، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل، اردبیل ، ایران

چکیده

هدف این تحقیق‌، بررسی نقش میانجیگر خود‌‌تنظیمی تحصیلی در تأثیر سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوم شهرستان اردبیل ناحیه‌ی 2 می‌باشد که برای انجام این پژوهش از روش همبستگی استفاده کرده‌ایم‌. جامعه‌ی آماری در این پژوهش‌، شامل تمامی دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوم ناحیه 2 شهرستان اردیبل می‌باشد که در سال تحصیلی 1400 – 1399 تعداد آنها 9576 نفر (4470 دختر و 5106 پسر) می باشد و نمونۀ آماری پژوهش نیز شامل 368 نفر از دانش‌آموزان(172 دختر و 196پسر) متوسطه‌ی دوم در ناحیه‌ی 2 شهرستان اردبیل است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند‌. فرضیه‌ی اول تحقیق با عنوان «‌ تاثیر سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با توجه به نقش میانجیگر خود‌تنظیمی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوم شهرستان اردبیل ناحیه‌ی 2 مثبت و معنی‌دار است‌‌« مورد تأیید قرار گرفت‌. تأثیر دو متغیر سرزندگی تحصیلی و خود‌تنظیمی تحصیلی بر سازه‌ِِی اشتیاق تحصیلی در فرضیه‌های جداگانه‌ای مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و معنی‌دار بودن آنها تأیید شد‌. همچنین تأثیر سرزندگی تحصیلی بر خود‌تنظیمی تحصیلی نیز در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت‌. با توجه به نتایج تحقیق حاضر‌؛ پییشنهاد می‌شود که دوره‌های مخصوص والدین و معلمان در جهت آشنایی آنان با راه‌های افزایش انگیزه و اشتیاق به تحصیل در دانش‌آموزان و رابطه‌ی اشتیاق با پیشرفت تحصیلی برگزار شود‌.

کلیدواژه‌ها