مقایسه نظریه ذهن، تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخاشگری دانش آموزان با و بدون مشکلات رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه نظریه ذهن، تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخاشگری در دانش‌آموزان با و بدون مشکلات رفتاری بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان 15 تا 18 ساله دوره متوسطه شهرستان نوشهر بودند. نمونه پژوهش شامل 74 نوجوان (37 نوجوان اختلال رفتاری و 37 نوجوان عادی) بودند که ابتدا پرسشنامه اختلال رفتاری بر روی 400 دانش-آموز دبیرستان‌های شهرستان‌های نوشهر اجرا شد و 74 نفر نمره لازم را کسب کردند و از میان آنها 37 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و 37 نوجوان عادی به منظور مقایسه با این گروه همتاسازی و انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه مشکلات رفتاری کوای و پترسون (1987)، آزمون خواندن ذهن از طریق چشم بارن کوهن (2001)، پرسشنامه تنظیم‌شناختی هیجان (2001) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) استفاده شده است. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) نشان داد که بین دو گروه در نظریه ذهن (01/0P<)، پرخاشگری بدنی (05/0P<)، خشم (05/0P<) و تنظیم هیجان مثبت (01/0P<) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد عدم درک حالات ذهنی دیگران سبب ایجاد مشکل در تنظیم هیجان و در نتیجه رفتار پرخاشگرانه و سبب بروز مشکلات رفتاری در نوجوانان می‌شود.

کلیدواژه‌ها