اثربخشی بازی درمانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پرخاشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پرخاشگر مقطع دبستان صورت گرفته است.

روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان پرخاشگر مقطع ابتدایی شهراردبیل، که از بین این دانش آموزان 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد مداخله پرسشنامه های سواد هیجانی، سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و پرخاشگری کودکان را پاسخ دادند. گروه آزمایش 9 جلسه بازی درمانی گروهی شرکت نموند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.

یافته‌ها: با توجه به یافته های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره، بازی درمانی گروهی منجر به کاهش پرخاشگری و از جهتی دیگر باعث افزایش سازگاری اجتماعی و سواد هیجانی دردانش آموزان گردیده است.

نتیجه گیری: نتایج نشانگر این بود که بازی درمانی گروهی روشی موثر در بهبود سوادهیجانی وسازگاری اجتماعی دانش آموزان پرخاشگر است.

کلیدواژه‌ها