بررسی تاثیر آموزش تئوری انتخاب بر مسئولیت‌پذیری، تاب آوری و امیدواری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی ، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران

10.22098/jsc.2022.10661.1036

چکیده

چکیده:
مقدمه:
با توجه به اهمیت دوران نوجوانی در زندگی افراد و از طرفی اهمیت مسئولیت پذیری، تاب آوری و امیدواری در این دوران به عنوان ویژگی های یک فرد با سلامت روان بالا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تئوری انتخاب بر مسئولیت‌پذیری، تاب آوری و امیدواری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم انجام گردید.
روش و مواد اجرا:
این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی که در سال 1399-1400 بر روی 40 دختر متوسطه دوم انجام شده است؛ پرسشنامه های مسئولیت‌پذیری، امیدواری و تاب‌آوری یک مرتبه قبل و بعد از مداخله تکمیل شدند، شرکت کنندگان به طور تصادفی در گروه های مداخله و کنترل قرار گرفتند، به افراد گروه مداخله طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای مفاهیم مسئولیت پذیری، امیدواری و تاب‌آوری بر اساس مولفه‌های تئوری انتخاب آموزش داده شد. تحلیل ‌ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزارSPSS v24 انجام شد.
یافته ها:
یافته‌های اصلی مطالعه نشان می‌دهد که مداخله اثربخشی معناداری بر متغیر های مسئولیت پذیری ، امیدواری و تاب‌آوری در سطح (P<0/01) داشته اند.
نتیجه گیری:
با توجه به یافته های پژوهش، آموزش تئوری انتخاب می تواند به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مسئولیت پذیری ، امیدواری و تاب‌آوری دانش آموزان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها