پیش بینی امید به زندگی در دانشجویان با تجربه ابتلا به کووید 19 از روی حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 دانشگاه ازاد زنجان

10.22098/jsc.2023.12018.1073

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی و امید به زندگی در دانشجویان با تجربه ابتلا به کووید 19 انجام شد.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام زنجان بود. نمونه شامل 186 دانشجو بود که با نمونه‌گیری در دسترس به روش برخط و با استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی انتخاب شدند و پرسشنامه های امید به زندگی میلر (1988)، حساسیت اضطرابی ( فلوید، گارفیلد ولاسوتا ،2005)، پذیرش و عمل هیز و همکاران (2004) و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون رگرسیون گام به گام در نرم افزار 25- SPSS انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین نمره کلی حساسیت اضطرابی، ترس از نگرانی‌های بدنی، ترس از نداشتن کنترل شناختی، ترس از مشاهده شدن اضطراب و اجتناب تجربی با امید به زندگی در دانشجویان با سابقه ابتلا به کوید 19 همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیر نشان داد که ترس از نداشتن کنترل شناختی و اجتناب تحربی توانستند در دو گام امید به زندگی را پیش بینی کنند.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود مداخلات روانشناختی مبتنی به منظور کاهش ترس از نداشتن کنترل شناختی و اجتناب تجربی کرونای دانشجویان به منظور افزایش امید به زندگی در آنها انجام شود.

کلیدواژه‌ها