دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1401 
مقایسه تجربه غرقگی و ذهن‌آگاهی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی

صفحه 1-16

10.22098/jsc.2023.12282.1079

مهدی حیاتی گرجان؛ نادر حاجلو؛ سیف الله آقاجانی؛ نیلوفر میکائیلی