اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کارکرد اجرایی خود تنظیمی دانش آموزان بیش فعال دوره ابتدایی شهر پیرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پیرانشهر. ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پیرانشهر، پیرانشهر، ایران

10.22098/jsc.2023.12164.1076

چکیده

اختلال بیش فعالی یکی از اختلال های شایع در دوران کودکی است که با نقص در کارکردهای خودتنظیمی همراه است. از جمله رویکردهای درمانی که می تواند خودتنظیمی را در این دانش آموزان تحت تاثیر قرار دهد، آموزش نظریه ذهن است. هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کارکرد اجرایی خودتنظیمی دانش‌آموزان بیش فعال دوره ابتدایی پیرانشهر است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و جامعه آماری دانش‌آموزان پایه ششم دارای اختلال بیش فعالی نقص توجه بودند نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 50 دانش‌آموز بیش فعال که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای تحقیق پرسشنامه مقیاس درجه بندی کانرز برای والدین، پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت بودند. روایی دو ابزار استاندارد و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 842/0 و 938/0حاصل شد. نتایج حاصله از تحلیل واریانس نشان داد آموزش نظریه ذهن می‌تواند خودتنظیمی(47/397 F=)، راهبردهای شناختی(63/155 F=)، راهبردهای فراشناختی (66/149 F=) و باورهای انگیزشی(65/248 F=) را در دانش آموزان بیش فعال بهبود بخشد. درنتیجه، آموزش نظریه ذهن با بهبود پردازش شناختی، می‌تواند فرایندهای شناختی را بهبود بخشیده و خودتنظیمی را در دانش‌آموزان بیش فعال افزایش دهد

کلیدواژه‌ها