تأثیر عوامل آموزشی، انسانی و سازمانی بر شادکامی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان،صندوق پستی 889-14665 ،تهران،ایران.

2 دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

3 گروه آموزش علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان،صندوق پستی889- 14665 تهران،ایران.

4 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد، ایران.

10.22098/jsc.2023.12404.1082

چکیده

این پژوهش باهدف تحلیل، ارزیابی و شناسایی عوامل آموزشی(تدریس اثربخش معلم و محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک شده)، عوامل انسانی(شوخ‌طبعی، رضایت کلی از زندگی و عاطفه مثبت دانش‌آموزان) و عوامل سازمانی(رضایت شغلی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی معلمان) مؤثر بر شادکامی دانش‌آموزان انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی - همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه(مقطع یازدهم) و معلمان، مدیران و معاونین مدارس ناحیه 3 تبریز بود. باتوجه‌به جامعه حاضر برای انتخاب نمونه پژوهش، از شیوة نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد؛ حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 246 نفر بود که از بین دانش‌آموزان دختر در مقطع یازدهم انتخاب شد. همچنین تعداد 246 نفر معلم، مدیر و معاون از مدارسی که نمونه دانش‌آموزان از آن انتخاب شدند، انتخاب و سپس دانش‌آموزان، معلمان، مدیران و معاونین پرسش‌نامه‌ها و مقیاس‌های سبک‌های شوخ‌طبعی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی، شادکامی آکسفورد، روش تدریس اثربخش، ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا، رضایت شغلی مینه‌سوتا، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی اوترخت را تکمیل کردند. یافته ‏های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد تدریس اثربخش، محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک شده، شوخ‌طبعی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با شادکامی ارتباط مثبت و بر شادکامی دانش‌آموزان تأثیر دارند. باتوجه‌به نتایج رگرسیون و تأثیر ضریب تعیین می‌توان بیان کرد که عوامل آموزشی در اولویت اول، عوامل انسانی در اولویت دوم و عوامل سازمانی در اولویت سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها