مدل یابی اهمال کاری تحصیلی بر اساس اضطراب کووید-19 با نقش میانجی اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه آموزشی مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 شهرستان راز و جرگلان، شهر راز، خیابان امام خمینی کوچه سفیر امید، جنب کانون فرهنگی

10.22098/jsc.2023.12554.1090

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی مدل یابی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس اضطراب کووید-19 با نقش میانجی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که در جامعه آماری دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان صومه‌سرا در سال 1400 انجام شد. 300 نفر از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری در دسترس در این مطالعه مشارکت داشتند و به مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS)، پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل (AMQBSN) و پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (PASS) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Amos به روش تحلیل مسیر انجام شد.

یافته‌ها: نتایج بوت استرپ نشان داد که اثرات مستقیم اضطراب کرونا بر اهمال‌کاری (10/0-=β)، اضطراب کرونا بر اعتیاد (16/0=β)، اعتیاد بر اهمال‌کاری (66/0-=β) معنادار است. همچنین نتایج نشان داد اثر غیرمستقیم اضطراب کرونا بر اهمال‌کاری با میانجی‌گری اعتیاد (10/0=β) نیز معنادار است و نقش میانجی جزئی دارد (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار است.

نتیج ه‌گیری: از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب کووید-19 به‌ طور مستقیم و با واسطه‌گری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با اهمال‌کاری تحصیلی رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها