بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و سبک های هویتی بین دانش آموزان مضطرب و غیرمضطرب دوره ی دوم متوسطه پسرانه شهرستان اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد، ایران

2 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی و سبک های هویتی در دانش آموزان مضطرب و غیرمضطرب دوره ی دوم متوسطه پسرانه صورت گرفت.

روش: روش پژوهش، از نوع مطالعات علّی- مقایسه ای و روش گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه‏‌ آماری پژوهش شامل کلیه‌ دانش آموزان عادی و مضطرب دوره ی دوم پسرانه شهرستان اردکان در سال تحصیلی 1400- 1399 که مشغول به تحصیل بودند که از بین آن ها 140 نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند که به دو گروه دانش آموزان عادی و مضطرب تقسیم شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه های معتبر و پرکاربرد ازجمله پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990)، سبک های هویت برزونسکی (1992) و اضطراب بک (1990) استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها نیز با توجه به استاندارد بودن ابزارهای مورد استفاده در پژوهش‌های پیشین مورد تأیید قرار گرفته بود.

یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات سبک‌های دلبستگی ناایمن و مولفه های آن در دانش آموزان عادی و مضطرب وجود دارد (01/0>P). همچنین در متغیر سبک هویت اجتنابی در دوگروه دانش آموزان عادی و مضطرب این تفاوت معنادار است (01/0>P). یعنی دانش آموزان عادی هویت اجتنابی کمتری نسبت به دانش آموزان مضطرب دارند.

نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت دانش آموزان عادی از سبک دلبستگی ناایمن پایین تری نسبت به دانش آموزان مضطرب برخوردارند و همچنین سبک هویت اجتنابی در دانش آموزان مضطرب نسبت به دانش آموزان عادی بیشتر دیده می شود.

کلیدواژه‌ها