بررسی رابطه بین استفاده از ابزارها و امکانات شبکه شاد با درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‎آموزان مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور روانسر

2 دانشگاه پیام نور کرمانشاه

10.22098/jsc.2023.12407.1084

چکیده

جهان امروز در اثر گسترش کروناویروس عرصه چالش‌های بسیاری شده است و در این میان، فضای آموزش از حالت حضوری به مجازی گرایش یافت. با توجه به نو بودن این فضا لزوم بررسی اثرات آموزش به شکل جدید اهمیت دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده از ابزارها و امکانات شبکه شاد با درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‎آموزان مقطع متوسطه دوم در شهرستان پلدختر به انجام رسید.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل دانش‎آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان پلدختر در سال 1401-1400 بود که برابر با 3500 نفر بود. نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با 346 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (۲۰۱۳)، عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1399) و امکانات و ابزار شبکه شاد پژوهشگرساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها افزون بر شاخص‌های توصیفی از تحلیل معادلات ساختاری بهره گرفته شد.نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از امکانات و ابزار شبکه شاد دارای رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار با سطح درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دارد. بر اساس این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آموزش و تشویق دانش‌آموزان برای استفاده درست از امکانات فضای آموزش مجازی و نرم‌افزارهای آموزشی مرتبط می‌تواند اثری مثبت بر حضور فعال‌تر دانش‌آموزان در آموزش مجازی و به تبع، عملکرد و پیشرفت تحصیلی مطلوب‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها